“Как да се справя с бизнес данъците и данъчните задължения, които възникват със започването на новия ми бизнес?“ – това е ежедневна мисъл, която Ви тормози в новата Ви дейност.

 Бизнес данък

Когато стартира вашето Е/ООД, ще се сблъскате с различни видове данъци, но не се отчайвайте! Притежаването на Е/ООД може да ви предостави данъчни облекчения и си струва да отделите време, за да се запознаете с данъчните изисквания.

Първа стъпка в разбирането на различните данъци, които ще срещнете, е да направите разлика между корпоративните данъци и данък общ доход, който се плаща върху работната заплата.

Корпоративен данък

Всички Е/ООД са длъжни да плащат корпоративен данък върху печалбата, която реализират. Данъчната ставка на корпоративния данък е 10%. Вашата лична заплата трябва да бъде извадена от печалбата преди облагането, така че ако имате фактурирани 150000 на клиенти + ДДС за 1 година и сте взели заплата / и др разходи/ в размер на 25 000, ще трябва да платите корпоративен данък върху 125 000.

Законът за корпоративното подоходно облагане съдържа специални разпоредби за минималната и регионалната държавна помощ под формата на данъчни облекчения. Така например корпоративният данък се преотстъпва в размер до 100% на данъчно задължени лица за данъчната им печалба от извършваната от тях производствена дейност, включително производство на ишлеме, в общини с безработица, по-висока от средната за страната.Данъчно задълженото лице трябва да извършва производствена дейност единствено в общини, в които за предходната година преди текущата има безработица с или над 35% по-висока от средната за страната за същия период.

Предвидено е и данъчно облекчение, представляващо държавна помощ за земеделски производители. В този случай корпоративният данък се преотстъпва в размер до 60% на данъчно задължени лица, регистрирани като земеделски производители, за печалбата им от дейност по производство на непреработена растителна и животинска продукция.

  • Осигурителни вноски за сметка на работодателя

Като работодател Вашата компания ще трябва да плати осигурителни вноски за всички наети служители. Внасянето на вноските става от работодателите, възложителите или от самоосигуряващите се лица в следните срокове:

– От работодателите за лицата, работещи по трудови правоотношения: до 25-о число на месеца, следващ месеца, за който се отнасят.

– От възложителите за работещите по извънтрудови правоотношения: до 25-о число на месеца, следващ месеца, в който възнагражденията са изплатени.

– От самоосигуряващите се лица: вноските се внасят за тяхна сметка до 25-о число на месеца, следващ месеца, за който се отнасят, а окончателната осигурителна вноска – най-късно в срока за подаване на годишната данъчна декларация по чл. 50 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица.

  • ДДС

Ако годишния ви оборот надскочи прагът за регистрация по ДДС, то вие трябва задължително да се регистрирате. Това се случва ако достиганете определения оборот – от 50 хиляди лв. или повече през последните 12 последователни месеца преди текущия. Регистрацията по ЗДДС може да бъде и по желание, дори и да не е достигнат оборот от 50 хиляди лева през последните 12 месеца.

  • Лични данъци

Заплатата, която получавате от бизнеса си, е облагаема, независимо дали работите и за друга фирма или на трудов договор.

  • Личен данък върху дивидентите

Данъкът върху дивидентите, получени от Вашия бизнес, е по-нисък от данъка, който плащате върхуу заплатата си.

  • Лични осигурителни вноски за сметка на служителя

Както Вие дължите осигурителни вноски за служителите си, така и те, включително и вие като такъв, дължат лични осигурителни вноски. И докато вие трябва да платите това върху заплатата си, то не са нужни такива вноски върху дохода от дивиденти. Корпоративният данък и останалите данъчни задължения може да Ви се струват нещо доста сложно, но имайки пред, че сте попаднали на идеалния партньор в наше лице, то стартирането на бизнес и създаването на добър бизнес план, ще ви се сторят нещо много лесно и просто.

Необходимо е да регистрирате Вашата фирма преди да се регистрирате като данъчно задължено лица и това може да стане бързо и на ниска цена за 1 ден, ако се доверите на екипът от SuperFirma.bg.