Когато създавате фирмата си, трябва да решите дали отговорността на управителя да е ограничена с дялове. Това означава, че при неприятности в бизнеса, отговорността на всеки е до размера на неговите дялове. Това също очначава, че печалбата на компанията може да бъде реинвестирана или раздадена като дивиденти.

Какво трябва да знаете за дяловете?

дружествени дяловеПри регистрация на фирма ООД, трябва да имате поне 1 дял, докато няма ограничение за максимума, който можете да притежавате.

Кой може да бъде съдружник?

Всеки. Като собственик на фирмата Вие вероятно ще имат участие/принос/ в главните решения, които взимате в бизнеса си, докато ежедневната работа и отговорности ще бъде в ръцете на Управителя Ви.

Обикновено дружествените дялове може да бъдат прехвърляни на:

 Външни инвеститори – не забравяйте, че за разлика от банков заем, при който сделката приключва с неговото погасяване, то прехвърлявето на дружествени дялове на външен инвеститор означава, че те са негови за неопределено време.

– Инвеститори, които са приятели или членове на семейството – отново, дружествените дялове са техни до живот и е важно да се убедите, че са готови да сътрудничат усилено в бизнеса Ви.

– Управителят или служители на фирмата – това може да е в случай, че те са инвестирали във Вашия бизнес или ако Вие искате да използвате дружествените дялове като мотивация.

Колко струват дружествените дялове?

Дружественият дял има номинална и действителна стойност. Номиналната стойност е тази, която вашият съдружник е платил за дела. Действителната стойност е пазарната стойност на дружсутвения дял. Как се прехвърлят дружествени дялове?

Прехвърлянето на дружествени дялове се извършва посредством сключването на писмен договор с нотариална заверка на подписите. Когато дяловете се прехвърлят между съдружници, съгласие на другите съдружници не е необходимо. Когато дружествените дялове се продават на трето лице, тогава следва да се спазят условията за приемане на нови съдружници, т.е. ще е необходимо да се подаде молба до Общото събрание на съдружниците (ОСС) за приемане, вкл. на условията на дружествения договор.

Във всички случаи е необходимо решение на ОСС за изменение на дружествения договор съобразно измененията в персоналния състав на дружеството.